21February2018

سازمان جوانان کمونیست

کیان آذر: همایش "ما نگرانیم" در قم!

مدتیست شاهد همایشها، تحصنها و تجمعات بخشهای مختلفی از وابستگان و مزد بگیران سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تهران و شهرهایی مانند قم هستیم. مضمون این مراسم های سفارشی، آه و فغان و ناله از وضعیت جوانان و زنان در ایران است. و محتوی اعتراض جناح های حکومت در رابطه با وضعیت حجاب و دسترسی مردم به ماهواره و اینترنت است. در اعتراض به سبک زندگی و رفتاری و پوششی جوانان و زنان است. معترض به جوانان در ایران که طرفدار فرهنگ انسانی و غربی و مدرن و مدافع و مجری پیشرو ترین فرهنگها و آداب اجتماعی قرن بیست و یک هستند. از طرف دیگر آیت الله های جمهوری هستند که مدام فریاد شکایت سر میدهند که این چه وضعیست. به موازات دستگاه های سرکوب و تبلیغی حکومت هم هستند که شبانه روز سعی در مهار جنبش خلاصی فرهنگی جوانان و زنان ایران میکنند. یک جهت این مسئله هم شکایت به سران حکومت و دولت روحانیست که چرا توان مقابله با این موج بیحجابی و شادی روزافزون بین جوانان در ایران را ندارد.

جامعه ایران در غلیان است. در عطش برای بدست آوردن آزادی و برابری و شادی و عدالت اجتماعی است. جمهوری اسلامی بخیال خود میتواند با سرکوب و زور و یا با تزریق فرهنگ مسموم مذهبی و یا تصویب قوانین ضدانسانی و مذهبی و اجرای هر روزه آنها جلوی رنسانس انسانی در جامعه ایران را بگیرد. فکر میکند با سرکوب تظاهرات خیابانی جلوی مطالبات مردم را بگیرد. خیر، با سیم خاردار نمیشود جلوی سیل را گرفت. این جنبش سر کوتاه آمدن ندارد. جنبش های اجتماعی قدرتمند در ایران رو به رشد و گسترش بیشتر هستند و مدام در حال پیشرویند و گام به گام حکومت اسلامی را عقب میرانند. جمهوری اسلامی کاملا در برابر این وضعیت ترسیده است. شوک زده شده و نمیداند باید دقیقا چه بکند. سران حکومت میگویند اینهمه سرکوب و بازداشت و تجاوز و قتل و اعدام نتیجه ای نداره است و این جنبش، قدرتمند تر، وسیعتر، سیاسی تر و رادیکالتر از قبل سربلند کرده است. این واقعیت بسیار تلخ و گزنده برای حکومت و یک امتیاز بزرگ برای مردم سرنگونی طلب و انقلابیست. اکثریت مردم ایران و جنبش زنان و جوانان سر کوتاه آمدن از خواسته هایشان را ندارند، به یک دلیل ساده که ما در قرن بیست و یک زندگی میکنیم و این قرن انسانیت و شادی و رفاه و زندگیست نه قرن ماتم و فقر و بدبختی و اعدام. ما باید جنگ آخر را با جمهوری اسلامی انجام دهیم و پیشروی های اجتماعی را عرصه سیاسی معنا کنیم و در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی را شکست دهیم. مسیری که جامعه طی میکند به این سمت است و ضامن پیروزی قطعی بر حکومت اسلامی فائق آمدن بر آن در عرصه سیاسی است.

 

مندرج در ژورنال چهارشنبه ۷ خرداد ۹۳- ۲۸ مه ۲۰۱۴

Add comment


Security code
Refresh

connect1